Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Att vara doktorand på JMG


Här finns information för dig som är nyantagen till utbildning på vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Allmän information om vilka villkor som gäller för doktorander vid svenska universitet och högskolor finner du i Högskoleverkets Doktorandhandbok. Information för doktorander vid GU, samt regler och riktlinjer, såväl gemensamma som fakultetsspecifika, finner du på www.doktorand.gu.se. Här finns också länkar till annan viktig information. Universitetet ger också en introduktionsutbildning för nyantagna doktorander.

Institutionsrådet (IR)
Institutionsrådet fattar beslut i strategiska, principiella frågor som rör institutionen.

Forskningsadministratör
Forskningsadministratören ansvarar för administrationen kring utbildningarna på forskarnivå och sköter arkivering av alla formella dokument, individuella studieplaner, registrering av resultat, arbetet kring antagning och disputation, m.m.

Personalhandläggaren
Personalhandläggaren ansvarar för förordnanden, institutionstjänstgöring och övriga personalfrågor.

Administrativ chef
Den administrativa chefen är administrativt ansvarig för institutionens ekonomi och personal. Till denne vänder du dig med frågor om det mesta som har med pengar att göra. Den administrativa chefen arbetar i samråd med personalhandläggaren i frågor om institutionstjänstgöring och liknande personaltekniska frågor. Den administrativa chefen är en del av ledningsgruppen.

Prefekt
Prefekten ansvarar för den dagliga ledningen av institutionen och har det samlade ansvaret för institutionens verksamhet.

Studierektor
Mats Ekström är studierektor för forskarutbildningen och ansvarar för kurserna samt representerar institutionen i fakultetens beredningsgrupp för forskarutbildningsärenden.

Handledarkollegiet
Handledarkollegiet består av handledare och examinatorer i forskarutbildningen plus en doktorandrepresentant. Handledarkollegiet behandlar strategiska och principiella frågor vad gäller forskarutbildningen.

Likabehandlingsombud
Ombudet bevakar frågor som har med likabehandling att göra och ansvarar bland annat för utveckling och uppföljning av likabehandlingsplanen.

Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd (SDR)
organiserar samhällsvetenskapliga fakultetens doktorander och arbetar för att öka doktorandernas inflytande på utbildningen och arbetssituationen. Mer information om doktorandrådet finns på fakultetens webbplats under Forskarutbildning - Doktorand.

Studentkår
Från och med höstterminen 2010 är medlemskap i studentkår inte längre obligatoriskt. Tidigare studentkårer har upphört och nya har bildats. Göta studentkår erbjuder medlemskap till dem som studerar eller doktorerar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och IT. Där finns också en särskild doktorandsektion. Mer information om kåren och de fördelar som finns med att vara medlem hittar du på deras webbplats.

Allmän studieplan
För forskarutbildningen finns en allmän studieplan som bland annat innehåller uppgifter om behörighetskrav, antagning och urval, utbildningens mål, innehåll och uppläggning. Se även vår sida Studiernas upplägg

Handledning
Alla doktorander har rätt till handledning under en period motsvarande fyra års heltidsstudier. För nyantagna doktorander skall minst två handledare utses, en ordinarie och en biträdande, varav minst en skall ha genomgått handledarutbildning eller bedömts ha motsvarande kompetens. Handledningen omfattar minst 300 timmar fördelat över de fyra åren och kan variera beroende på vilken fas i utbildningen som doktoranden befinner sig i. Handledarens uppgift är att lotsa doktoranden genom forskarutbildningen, från val av kurser, litteratur, genom projekt, avhandlingsskrivande och fram till disputation. Handledning kan ske vid schemalagda möten eller mer informellt, men minst ett möte per termin skall finnas dokumenterat i den individuella studieplanen. En doktorand som begär det har rätt att byta handledare. I så fall: ta i första hand kontakt med din nuvarande handledare, i andra hand studierektorn för forskarutbildningen och i tredje hand prefekten. Du kan läsa mer om handledning i Högskoleverkets doktorandhandbok under avsnittet Om utbildningen.

Individuell studieplan
I samband med antagningen skall handledaren och doktoranden gemensamt upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen skall ligga till grund för planering och utvärdering av studierna. Den skall bland annat innehålla en tidsplan för utbildningen, studietakt, finansiering, planerad handledning, kurser och avhandlingsarbete. Studieplanen skall också innehålla uppgifter om omfattning av eventuell institutionstjänstgöring såväl som uppgifter om eventuell föräldraledighet, sjukledighet, studentfackligt arbete och annan tjänstledighet varvid utbildningstid/doktorandanställning förlängs i motsvarande omfattning.

Studieplanerna skall följas upp årligen och senast 15 november varje år skall kopia av den senast upprättade studieplanen sändas in till fakultetsnämnden.

Mall för individuell studieplan finns på samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats; Forskarutbildning, regler och riktlinjer.

Studietid
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års studier på heltid. I vissa fall kan också förlängning av studietiden ske. Se mer om detta nedan.

Byte av studietakt
Doktorand som är antagen på hel kan tillåtas ändra studietakt om särskilda skäl föreligger enligt motivering i den individuella studieplanen. För mer information om detta se ”Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet”, samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats; Forskarutbildning, regler och riktlinjer.

Anställning som doktorand
Anställning som doktorand omfattar fyra års anställning på heltid. På universitets hemsida finns information för nyanställda avseende anställningsförhållanden vid Göteborgs universitet samt annan information vi ofta söker t. ex. rörande företagshälsovård, friskvård, IT-service mm. Se Medarbetarportalen; Om din anställning. Här finns också information om introduktionsutbildning för nyanställda. Se också den översikt av förmåner vid innehav av doktorandanställning och utbildningsbidrag som finns på www.doktorand.gu.se; Gemensamma doktorandregler.

Institutionstjänstgöring
Doktoranden får inom ramen för sin anställning bedriva s.k. institutionstjänstgöring. Andelen får dock uppgå till högst 20 % av studietiden och utbildningstiden förlängs då med högst ett år. Institutionstjänstgöring kan innebära såväl undervisning som administrativa uppdrag. Information om vad som räknas som institutionstjänstgöring finns i samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå samhällsvetenskapliga fakultetens webbplatsForskarutbildning/regler och riktlinjer.

För doktorander som skall undervisa krävs genomgången högskolepedagogisk baskurs omfattande 5 högskolepoäng.

Förlängning av utbildningstid
Förutom vid institutionstjänstgöring (se ovan) kan förlängning av utbildningstiden, enligt högskoleförordningen, ske om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara sjukdom, föräldraledighet, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret, eller för förtroendeuppdrag i t ex nämnder på institutions- eller annan nivå inom GU, inom fackliga organisationer eller studentorganisationer. Regler och riktlinjer för doktoranders tjänstledighet/studieuppehåll och för förlängning av studietid med anledning av förtroendeuppdrag finns på samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats under Forskarutbildning, regler och riktlinjer. Vid förlängning av utbildningstid med anledning av förtroendeuppdrag eller institutionstjänstgöring anhåller doktoranden själv om detta. Anhållan ställs till prefekten. Underlag som styrker tjänstgöring eller uppdrag ska bifogas.

HAS
På JMG finns seminarieserien HAS (Högre Allmänna Seminariet) där forskarkollegiet träffas regelbundet och diskuterar papers, avhandlingskapitel etc. Doktoranderna förväntas delta vid dessa seminarier.

Kurser
I utbildningsprogrammen ingår som regel både obligatoriska och frivilliga kurser. I studieplanen framgår hur många kurspoäng som ingår i utbildningen och vilka kurser som är obligatoriska. Frivilliga kurser väljs i samråd handledaren.

På samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida finns information om fakultetsgemensamma kurser samt kurser som ges vid andra institutioner inom fakulteten. Alla kurser på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten är öppna för doktorander antagna vid fakultetens institutioner.

Konferenser
Under sin studietid förväntas doktoranden närvara vid och presentera ett paper på en internationell konferens. Doktoranderna uppmanas att i första hand söka de resestipendier som finns men de som sökt och ej beviljats eller inte beviljats tillräckligt för att kunna delta i konferens kan söka ett bidrag från institutionen. En konferens per år kan institutionen finansiera.

Avhandling
För att få en doktorsexamen måste doktoranden vara godkänd i de kurser som ingår i utbildningen samt ha författat en godkänd doktorsavhandling där doktoranden skall föra kunskapen inom forskningsområdet framåt. Vid institutionens forskarutbildning omfattar avhandlingen 180 högskolepoäng. Avhandlingen är den viktigaste delen av fordringarna för doktorsexamen och kan framställas som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling. Den senare består av ett antal artiklar som skrivits under forskarutbildningen samt en sammanfattning av dessa. Se också vår sida Tryckning av avhandlingar.

Disputation
Disputationen är muntlig och offentlig. Opponent och betygsnämnd utses av fakultetsnämnden efter förslag från institutionen. Anhållan om disputation skall göras senast sex veckor före disputationen. Avhandlingen skall ha genomgått kvalitetskontroll innan doktoranden rekommenderas att disputera. För exempel på hur en disputation kan gå till, se Högskoleverkets doktorandhandbok under Examen och Postdok. Se också vår sida Anhållan om disputation och spikning av avhandling.

Doktors- och licentiatexamen
Doktorsexamen omfattar 240 hp och inkluderar både kurser och avhandling. Möjlighet finns att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng om de krav som finns angivna i högskoleförordningens examensordning avseende licentiatexamen är uppfyllda. För licentiatexamen måste doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats motsvarande 60 högskolepoäng godkänd. Uppsatsen skall framläggas vid ett offentligt seminarium och en särskild opponent skall utses.

Ansökan om examen
Ansökan om doktors- eller licentiatexamen kan göras elektroniskt eller på pappersblankett. Se GU:s sida Ansökan om examen. Blankett finns också på fakultetens hemsida, Utbildning på forskarnivå, doktorand.

Studieavbrott
En doktorand kan begära avbrott av sin utbildning. En sådan begäran skall vara skriftlig och innebär att utbildningen är avbruten och att man inte längre är antagen till utbildning på forskarnivå i det aktuella ämnet. Om du avser avbryta dina studier så meddela snarast handledare, utbildningsledare och forskningsadministratör. Du måste också fylla i en blankett som finns hos forskningsadministratören.

Stipendier och bidrag
Det finns en mängd stipendier och bidrag att söka för doktorander. Det kan gälla såväl lön som resor, deltagande i konferenser mm. På universitetets webbplats finns en hel del information om detta. Din handledare vet säkert också en hel del om vilka möjligheter som finns inom just ditt ämnesområde.

Bibliotek
Universitetsbiblioteket (UB) är en del av Göteborgs universitet och har som mål att stödja vetenskaplig forskning och utveckling, undervisning och högre studier. UB är ett offentligt bibliotek, öppet för alla. För information om verksamheten, öppettider m.m. se bibliotekets webbplats.

Samhällsvetenskapliga biblioteket erbjuder bl. a. kurser i informationssökning och källhantering för studenter, doktorander, forskare och lärare vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga institutionerna. Inbjudan till kurs i informationssökning och vetenskaplig publicering och referenshantering för nyantagna doktorander sker via fakulteten från och med hösten 2010.

Humanistiska biblioteket erbjuder också kostnadsfria visningar av olika referenshanteringssystem, t.ex. EndNote, för lärare, forskare och doktorander och studenter inom samhällsvetenskap och humaniora. Visningarna äger rum en ca en gång per månad och omfattar en och en halv timma.

Post, e-post, rum, telefon, nycklar och kort
Vid antagningen tilldelas doktoranden rum, eller del i rum, samt tillgång till dator, e-postadress, postfack och telefon. Nycklar får man av vaktmästarna i Mediehuset. Såväl anställda som doktorander och studenter måste också ha ett GU-kort. Det är ett kort med flera funktioner som t ex passerkort, lånekort, studentrabatter mm. Mer information om GU-kortet och hur du beställer finns på service.gu.se/gukort.

Sidansvarig: Christina Jones|Sidan uppdaterades: 2017-06-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?